Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 15 maart 2021.

Artikel 1 – Definities

 1. Ondernemer/Opdrachtnemer: Tribble Media, handelend onder de naam Talkie, gevestigd aan de Korenbloem 10 te Mijdrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51536978 die de in Artikel 3.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
 2. Spraak App: de applicatie waar de in Artikel 3.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met Talkie.
 4. Koper: de natuurlijke persoon die een product koopt uit de webshop van Talkie.
 5. Dashboard: het door de deelnemer of diens begeleider te gebruiken deel van de website waar de deelnemer of begeleider gegevens in kan vullen ter completering van de inschrijving.
 6. Begeleider; de begeleider die de deelnemer vertegenwoordigt op basis van mantelzorg, persoonlijke coach of bewindvoerder,  en van de deelnemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen om de deelnemer in te schrijven op het dashboard van de website.
 7. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Talkie en een Deelnemer die strekt tot het afnemen van de in Artikel 3.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 8. Product: een product dat gekocht wordt uit de webwinkel van Talkie en verzonden wordt naar Deelnemer.
 9. Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van Talkie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, opgenomen in de Privacyverklaring.
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website Talkie (hierna: “Spraak App of Talkie”).
 2. De Deelnemer dient de voorwaarden en bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst te lezen alvorens er van de Spraak App gebruikt maakt.
 3. Door gebruik te maken van de Spraak App wordt er onvoorwaardelijk akkoord gegaan met deze voorwaarden.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Deelnemer in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige casu quo vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 6. Van toepassing is steeds de laatst bijgevoegde versie of de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de opdracht.
 7. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Deelnemer wordt niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen, tenzij die voorwaarden na overleg met Deelnemer, geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.
 8. Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen mag de Deelnemer geen gebruik maken van de dienst.

Artikel 3 – Dienstverlening

 1. De dienstverlening van Talkie bestaat uit het mogelijk maken teksten naar spraak om te zetten en vice versa.
 2. Talkie is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Deelnemer een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 3. Indien een Deelnemer wilsonbekwaam is, mag de overeenkomst alleen aangegaan worden door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
 4. Talkie kan aanvullende voorwaarden stellen aan Deelnemers die van de dienstverlening gebruik willen maken. Deze voorwaarden worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende voorwaarden worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Spraak App af te bakenen. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap.
 5. Talkie informeert de Deelnemer vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
 6. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Talkie geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 7. Talkie kan niet instaan of aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
 8. Talkie is nooit verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 4 – Beschikbaarheid dienstverlening

 1. Talkie spant zich in om de dienstverlening aan Deelnemers zonder storingen te laten verlopen. Talkie kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal Talkie dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 5 – Gedrag van Deelnemers

 1. Het is de Deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Talkie;
  • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 2. Het is de Deelnemer bovendien niet toegestaan om:
  • onwaarheden in het profiel te vermelden;
  • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  • meerdere profielen per persoon in te vullen;
  • commerciële informatie te verspreiden;
  • schade of hinder aan andere Deelnemers of Talkie toe te brengen;
  • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
  • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
 3. Als een Deelnemer handelt in strijd met het gestelde Artikel 5.1 of 5.2 kan Talkie het Lidmaatschap van de Deelnemer opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Talkie stelt de Deelnemer op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. De Deelnemer accepteert dat Talkie als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van Artikel 5.1 en 5.2.
 4. De Deelnemer accepteert dat Talkie als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van Artikel 5.1 en 5.2.

Artikel 6 – Klachten over deelnemers; misleiding

 1. Als Talkie een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij eventueel contact op met de Deelnemer. Talkie kan profielen van Deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers verwijderen, aan passen of blokkeren, indien blijkt dat de Deelnemer op eerste aanwijzing van Talkie geen gehoor heeft gegeven aan de klacht. Na blokkade mag de Deelnemer zich niet opnieuw aanmelden en zal er geen restitutie van abonnementsgeld plaatsvinden.

Artikel 7 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Op het gebruik van de Spraak App zijn de Privacy voorwaarden van Talkie van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt. Talkie houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij Talkie een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in Artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Talkie gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. Talkie werkt dit nader uit in de Privacy voorwaarden.

Artikel 8 – Begeleider

 1. De begeleider heeft toegang tot het dashboard van de website middels eigen logingegevens die de begeleider dient aan te vragen bij de website.
 2. De begeleider kan de volgende handelingen verrichten op het dashboard met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer:
  • Het aanmaken en verwijderen van een account;
  • Het invullen van zijn of haar profiel;
  • Het toevoegen van een profielfoto;
  • Contact en administratieve gegevens invoeren van de begeleider zelf.
 3. De begeleider kan op dit dashboard een abonnement afsluiten voor de deelnemer. Dit abonnement gaat in op de datum van afsluiten en stopt automatisch na de aangegeven termijnen van 3 of 6 maanden nadat het abonnement is afgesloten.
 4. De begeleider ontvangt een factuur. Deze factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Mocht de factuur niet binnen 30 dagen zijn betaald dan zal Talkie zonder nadere ingebrekestelling overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen, waarbij alle daarbij te maken (buiten-)gerechtelijke kosten op deelnemer zullen worden verhaald.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Talkie is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming door Talkie, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Talkie wordt gedekt.
 2. Talkie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt -onder meer- verstaan: gevolgschade; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 3. Talkie zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreken in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken. Talkie is nimmer aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden van deze derden, noch voor directe, noch voor indirecte schade.
 4. Deelnemer vrijwaart Talkie tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Talkie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Talkie of een deelnemer is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Talkie.
 7. De Deelnemer is tegenover Talkie aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Deelnemer in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van Artikel 5.3 , tenzij deze tekortkoming niet aan de Deelnemer kan worden toegerekend.
 8. Talkie is nimmer aansprakelijk voor de handelingen van de begeleider op de website.

Artikel 10 – Opzegging Deelnemer

 1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode.
 2. Het betaalde Lidmaatschap wordt na het einde van de periode automatisch stopgezet en niet automatisch verlengd.
 3. Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap actief is, deactiveert de Datingsite op verzoek van de Deelnemer te allen tijde het profiel van de Deelnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Deelnemer.
 4. De Deelnemer heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht.
 5. Als de Deelnemer hiervan gebruik maakt, maar de Deelnemer heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de Datingsite, dan heeft Deelnemer geen recht op restitutie. Talkie vraagt de Deelnemer nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Deelnemer hierbij op er geen mogelijkheid is tot restitutie als de Deelnemer toch herroept.
 6. In geval een der partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het lidmaatschap direct schriftelijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten op schadevergoeding.

Artikel 11 – Garantie

Talkie verstrekt een degelijk product via haar webshop die bij normaal gebruik jaren mee moet kunnen gaan. Wanneer een product vroegtijdig kapot gaat dient de koper onmiddelijk contact op te nemen. Talkie zal dan de garantiebepalingen uit het Burgerlijk Wetboek nakomen. Na de mededeling van de klant onderzoekt Talkie of het gebrek eenvoudig hersteld kan worden of het product en/of de onderdelen kunnen worden vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op korte termijn, niet mogelijk zijn dan biedt Talkie de koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De koper krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van Talkie. Bij gebruiksgoederen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie indien het defect door het veelvoudig gebruik komt of vochtschade. 

Artikel 12 – Retourneren

Wanneer de koper een product koopt uit de webwinkel van Talkie heeft de koper 14 dagen bedenktijd. De klant kan binnen dit tijdsbestek het product zonder opgave van reden retourneren. De verzendkosten voor het retourneren zullen voor eigen rekening zijn van de koper. De koper dient Talkie van te voren in te lichten over het retourneren van het product.

Indien de koper het product beschadigd of onvolledig retour stuurt, zal het te vergoeden bedrag evenredig met de ontstane schade verrekend worden. U bent dus verantwoordelijk voor eventueel ontstane waardevermindering.

Retouradres:
Talkie
Korenbloem 10
3641 VP Mijdrecht
Nederland

Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt zal Talkie binnen 7 dagen het bedrag teruggestorten op de rekening.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Talkie.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop Talkie geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Talkie redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Talkie niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen is Deelnemer bevoegd het lidmaatschap schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Talkie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde casu quo het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 15 – Klachtenregeling

Talkie behandelt een klacht over haar dienstverlening conform de Klachtenregeling.

Artikel 16 – Aanvullende bepalingen en wijzigingen

Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van Deelnemers zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de Deelnemer op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen die tussen Talkie en Deelnemer mochten ontstaan over de (uitvoering van de) opdracht dan wel de interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Text to speech iPhone app   Text to speech Android app   Text to speech WordPress plugin